Obsah webových stránok Brodit.sk je chránený autorským a vlastníckym právom a nie je možné ho kopírovať, upravovať, publikovať, prenášať, distribuovať alebo inak využívať bez predchádzajúceho súhlasu vlastníkov autorských práv a ochranných známok.

Neposkytujeme záruku na chybnú interpretáciu informácií prezentovaných na týchto stránkach pri uzatváraní obchodných prípadov. Objednávky, ktoré vzniknú predchádzajúcim použitím týchto stránok sú realizované v súlade s obchodnými podmienkami spol. SYNETICS s.r.o., alebo v prípade objednávok uzatvorených na diaľku sú objednávky realizované v súlade s obchodnými podmienkami predajne Notebookshop.sk. Taktiež nemôžeme nezaručiť, že informácie nebudú obsahovať chyby, prípadne určité technické nepresnosti. V prípade nejasností si preto konkrétnu informáciu preverte u našich pracovníkov alebo v obchodnom zastúpení spoločnosti.

Nenesieme zodpovednosť za škody, ktoré boli spôsobené používaním alebo zneužívaním informácií dostupných na týchto webových stránkach. Pre používateľa nevznikajú žiadne nároky na náhrady prípadných škôd vzniknutých používaním týchto stránok.